آدرس : کرمان - بلوار رضوان ، رضوان 29 
شماره تماس : 32822883-034
نمابر : 32815498-034